Beth yw’r prosiect ‘Amgueddfa Dau Hanner’?

Yr ‘Amgueddfa Dau Hanner’ yw ein henw llaw-fer i ddisgrifio’r prosiect a fydd yn gweld datblygiad Amgueddfa Bêl-droed Cymru ac Amgueddfa Wrecsam newydd yn adeilad presennol yr amgueddfa ar Stryt y Rhaglaw yn Wrecsam.

Darparwyd yr enw ‘amgueddfa o ddau hanner’ yn ystod sesiwn ymgynghori anffurfiol a gynhaliwyd yn y Bridge Inn, Rhiwabon, ger Wrecsam, gan selogion ers amser maith.

Ble fydd yr amgueddfa newydd yn cael ei lleoli?

Bydd yr Amgueddfa Bêl-droed newydd wedi’i lleoli o fewn adeilad Amgueddfa Wrecsam ar Stryt y Rhaglaw. Bydd gwaith adnewyddu llwyr yn cael ei wneud, gan gynnwys gwneud defnydd llawn o’r llawr uchaf am y tro cyntaf, fel bod yr Amgueddfa Bêl-droed ac Amgueddfa Wrecsam yn gallu bodoli ochr yn ochr.

Mae rôl Amgueddfa Wrecsam fel ceidwad Casgliad Pêl-droed swyddogol Cymru a phrofiad staff o’i wneud yn hygyrch i ymwelwyr, ymchwilwyr ac ar-lein yn ei wneud yn gartref delfrydol i’r Amgueddfa Bêl-droed newydd.

Mae’r lleoliad yn ddelfrydol gan ei fod bum munud ar droed o’r Cae Ras a gorsafoedd rheilffordd a bysiau Wrecsam. Mae adeilad yr amgueddfa yn garreg sarn rhwng y cae pêl-droed a chanol y dref.

Yn swyddogol, cyfeirir at ddatblygiad Amgueddfa Bêl-droed Cymru fel prosiect ‘Amgueddfa Ddwy Hanner’ oherwydd bod ein cynlluniau’n cynnwys dwy amgueddfa yn ategu ei gilydd mewn un lleoliad.

Beth fydd yn digwydd i Amgueddfa Wrecsam?

Mae Amgueddfa Wrecsam yn aros yn union lle y mae. Yn wir, mae’n mynd i fod yn well nag erioed. Bydd y ddwy amgueddfa yn bodoli ochr yn ochr yn yr un adeilad unwaith y bydd y gwaith gwella wedi’i gwblhau.

Bydd orielau newydd yn cael eu creu i arddangos casgliadau Amgueddfa Wrecsam, sy’n golygu gwell profiad i ymwelwyr a lleoliad modern o’r radd flaenaf ar gyfer darganfod stori hynod ddiddorol a chyffrous ein rhanbarth yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Pwy sy’n helpu i ddatblygu’r amgueddfa newydd?

Mae’r Amgueddfa’n cael ei datblygu gan dîm amgueddfa Cyngor Wrecsam ar y cyd â dylunwyr amgueddfeydd, Haley Sharpe Design a’r penseiri, Purcell. Mae’r prosiect yn cael ei gefnogi gyda chyllid gan Gyngor Wrecsam a Llywodraeth Cymru. Ceisir cymorth ychwanegol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, ymddiriedolaethau elusennol a byd pêl-droed.

Unwaith y bydd ar agor, bydd yr Amgueddfa Bêl-droed yn cael ei gweithredu a’i rheoli gan Gyngor Wrecsam.

Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan grŵp llywio sy’n cynnwys Prif Weithredwr Cyngor Wrecsam, cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, Amgueddfa Cymru, Rhwydwaith Treftadaeth Chwaraeon, Chwaraeon Cymru, Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru, staff amgueddfeydd ac eraill. Mae staff y prosiect hefyd yn cysylltu â Chymdeithas Bêl-droed Cymru a sefydliadau cefnogwyr.

Mae staff o’r amgueddfa hefyd yn cydweithio â chydweithwyr yn yr Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol (Lloegr), Amgueddfa Bêl-droed yr Alban ac amgueddfeydd chwaraeon eraill.

Pam Wrecsam?

Cyfeirir yn aml at Wrecsam fel ‘cartref ysbrydol pêl-droed Cymru’.

Dyma ychydig o resymau pam:

 • Sefydlwyd Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn y dref yn ystod cyfarfod yng Ngwesty’r Wynnstay Arms yn 1876.
 • Sefydlwyd Clwb Pêl-droed Wrecsam ymhell yn ôl yn 1864, sy’n golygu mai hwn yw’r clwb pêl-droed proffesiynol hynaf yng Nghymru a’r trydydd hynaf yn y byd!
 • Roedd eu maes, y Cae Ras, yn gartref i gêm gartref ryngwladol gyntaf y genedl ym 1877. Mae rhai o chwaraewyr mwyaf llwyddiannus Cymru wedi dod neu chwarae yn Wrecsam gan gynnwys Billy Meredith, Mark Hughes, Robbie Savage ac, yn fwy diweddar, Neco Williams.
 • Mae Amgueddfa Wrecsam yn gartref i Gasgliad swyddogol Pêl-droed Cymru – y casgliad mwyaf yn ymwneud â phêl-droed Cymreig sydd mewn perchnogaeth gyhoeddus. Mae’r amgueddfa wedi gofalu am y casgliad ers dros ugain mlynedd ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi cael ei ddefnyddio mewn mwy na dwsin o arddangosfeydd, yn ogystal â bod yn adnodd i ymchwilwyr, cwmnïau cynhyrchu teledu ac amgueddfeydd eraill.
 • Wrecsam yw cartref Canolfan Hyfforddiant Cenedlaethol CBDC ym Mharc Colliers (Gresffordd). Ochr yn ochr â’r datblygiad hwn mae ailddatblygiad Porth Wrecsam o’r Cae Ras, yr ymgyrch am Stadiwm y Gogledd a Chanolfan Hyfforddiant Proffesiynol arfaethedig CPD Wrecsam.
 • Amlygwyd cysylltiadau Wrecsam â phêl-droed, domestig a rhyngwladol, yng nghais llwyddiannus y dref i gael ei chydnabod fel dinas.

Sut gallaf ddarganfod mwy am yr Amgueddfa Bêl-droed a’i datblygiad?

Rydym yn rhannu diweddariadau ar y prosiect yn rheolaidd ar gyfryngau cymdeithasol.

 • Dilynwch @AmgueddfaBdroed ar Twitter ac ar Facebook
 • Cadwch olwg am ein postiadau ar twitter ac Instagram!
 • Mae ffyrdd eraill o gadw mewn cysylltiad yn cynnwys:
 • Ymunwch â’r rhestr bostio
 • Os ydych yn byw yn lleol, ymunwch â Chyfeillion Amgueddfeydd Wrecsam
 • Cadwch lygad am newyddion am ddigwyddiadau ymgynghori a gwybodaeth!

Sut ydych chi’n cynnwys pobl ledled Cymru yn natblygiad y prosiect?

Bydd y prosiect ‘Amgueddfa Ddwy Hanner’ yn llwyddo orau os ydym yn cynnwys pobl ledled Cymru yn y gwaith o’i gyflwyno a’i ddatblygu.

Mae hyn yn digwydd mewn llawer o wahanol ffyrdd:

 • Ar bob cam o’r prosiect rydym yn ymgynghori’n eang gyda gwahanol bobl. Rydym wedi sefydlu cyfres o baneli ymgynghorol: a) Arbenigwyr Pêl-droed; b) Cefnogwyr pêl-droed a sefydliadau cymunedol; c) arbenigwyr treftadaeth Wrecsam; d) Sefydliadau cymunedol Wrecsam; e) Panel Mynediad i sicrhau y bydd pawb yn gallu mwynhau’r amgueddfa newydd f) Darparwyr dysgu ffurfiol ac anffurfiol a g) Staff a Gwirfoddolwyr
 • Bydd dau Swyddog Ymgysylltu a fydd yn gweithredu fel ‘llysgenhadon crwydrol’ ar gyfer yr amgueddfa bêl-droed a byddant yn weithgar ledled Cymru, ochr yn ochr â staff amgueddfa yn Wrecsam.
 • Bydd ein cynllun gweithgaredd swyddogol yn cynnwys cyfres o ddigwyddiadau a chyfleoedd i bobl Wrecsam a gogledd-ddwyrain Cymru gymryd rhan.
 • Sgyrsiau, cydweithrediadau a phartneriaethau parhaus gyda phobl, grwpiau a chymunedau
 • Mwy o ddigwyddiadau allgymorth o bosibl mewn mannau eraill yng Nghymru.

Beth ydych chi’n gobeithio ei gyflawni fel rhan o’r prosiect ‘Amgueddfa Dau Hanner’?

Y nod yw darparu atyniad ymwelwyr unigryw i bobl o bob cwr o Gymru a thu hwnt ac ased cymunedol i bobl Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae hyn yn golygu:

 • Cyfres o fannau o safon ar gyfer yr Amgueddfa Bêl-droed ac Amgueddfa Wrecsam
 • Gwell cyfleusterau ar gyfer grwpiau ysgol a grwpiau cymunedol
 • Gwell mynediad i ddau lawr yr adeilad a gwell cyfeiriadedd o amgylch yr adeilad, gyda mynediad cyfartal i bob man cyhoeddus.
 • Man cyflwyno priodol i’r adeilad cyfan a phob amgueddfa
 • Gofod mewnol ac allanol sy’n canolbwyntio ar anghenion teuluoedd iau
 • Profiad ymwelydd sy’n gweddu i anghenion y niwro-amrywiol.
 • Hyb croeso gwell, cynnig caffi, cynnig manwerthu a gwell cyfleusterau i ymwelwyr

A allwch chi ddweud mwy wrthym am yr orielau arfaethedig ar gyfer yr Amgueddfa Bêl-droed?

Bydd ymwelwyr â’r amgueddfa yn mynd i fyny’r grisiau o’r atriwm rhagarweiniol ac yn dod i mewn trwy brofiad trochi rhagarweiniol i’w cael yn yr hwyliau pêl-droed. O’r fan honno, byddant yn dod i Lys Rhif 1, y gofod mwyaf yn yr amgueddfa. Bydd y gofod hwn yn rhannu’n dri maes profiad eang:

 • Teyrngarwch a Chystadleuaeth a fydd yn canolbwyntio ar bêl-droed yng Nghymru ar lefel clwb, o’r clybiau mawr i lawr i lawr gwlad
 • Heartbreak & Glory, a fydd yn adrodd hanes timau dynion a merched Cymru
 • Ar y Terasau, sef lle rydym yn canolbwyntio ar y cefnogwyr a’r di-glod ym mhêl-droed Cymru ac yn cynnwys hyd yn oed mwy o ryngweithio ar gyfer ymwelwyr iau.
 • Mae Cwrt Rhif 1 yn ofod bendigedig a bydd yr uchder yn cael ei ecsbloetio er mwyn creu profiadau gwych i ymwelwyr. Yn olaf, bydd potensial yr ystafell hon yn cael ei wireddu a bydd mynediad cyhoeddus yn bosibl.
 • Byddwn mewn sefyllfa i roi rhagor o fanylion yn yr hydref.

Sut ydych chi’n cynnwys pobl ledled Cymru yn natblygiad y prosiect?

Fel rhan o’r prosiect rydym wedi penodi dau Swyddog Ymgysylltu sydd wedi bod yn gweithio gyda nhw
cymunedau ledled Cymru ers mis Tachwedd 2023. Mae eu gwaith eisoes wedi arwain at gydweithio
prosiectau gyda chlybiau pêl-droed ym mhob un o chwe rhanbarth Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

Mae gan y ddau lysgennad crwydrol gynllun gweithredu sy’n seiliedig ar feithrin perthynas â llawr gwlad
timau, cefnogwyr pêl-droed, a’r pedwar clwb proffesiynol mawr yn ogystal â threfnu digwyddiadau ledled Cymru.

Ochr yn ochr â gweithgareddau’r ddau Swyddog Ymgysylltu, bydd tîm y prosiect yn datblygu a
cynllun gweithgaredd eleni i sicrhau bod mwy o bobl yn cymryd rhan yn natblygiad yr amgueddfa newydd
ac am pan fyddo wedi agor. Bydd y cynllun hwn ar gyfer dau hanner yr amgueddfa newydd.

Allwch chi ddarparu rhagor o wybodaeth am yr orielau parhaol arfaethedig ar gyfer Amgueddfa newydd Wrecsam?

Yn yr un modd â’r Amgueddfa Bêl-droed, i ddechrau bydd ymwelwyr yn mynd i mewn i barth trochi rhagarweiniol a fydd yn amlygu stori Wrecsam – meddyliwch amdano fel gofod lle gallwch newid i hanes a threftadaeth anhygoel ein dinas a’n sir.
Rydym yn bwriadu cael pum lle, gan gynnwys Llys Rhif 2. Bydd thema eang i bob gofod:

 • Dechreuadau – bydd yr ystafell hon yn canolbwyntio ar archeoleg, gydag ail-arddangos Dyn Brymbo, yr Oes Efydd a deunydd Rhufeinig
 • Masnach a Diwydiant – bydd yr ystafell hon yn canolbwyntio ar ein treftadaeth ddiwydiannol ac amaethyddol, datblygiad tref farchnad Wrecsam a byd gwaith Wrecsam.
 • Gwrthdaro a Brwydr – bydd yr oriel hon yn canolbwyntio ar frwydrau ac anfanteision diwydiannol a chymdeithasol, a hefyd y Rhyfeloedd Byd a’u heffaith ar Wrecsam a’i phobl.
 • Bywyd Dyddiol – bydd yr oriel hon yn canolbwyntio ar bynciau fel newidiadau yn y cartref, cyfnodau bywyd, iechyd a meddygaeth, a hamdden ac amser rhydd
 • Cymunedau – bydd yr oriel olaf yn ymwneud â’r llu o wahanol grwpiau sy’n rhan o Wrecsam, boed hynny’n Bwyliaid Llannerch Banna neu’r Portiwgaleg, alltud Wrecsam, a gwyliau diwylliannol.
 • Bydd gan yr holl orielau ffocws cryf ar bobl gyda’r nod o gyflwyno ymwelwyr i’r nifer fawr o unigolion sydd wedi llunio neu gynrychioli amrywiaeth lawn o hanes Wrecsam gan gynnwys yr enwog, y ‘dylai fod yn enwog’, y rhai sy’n cael eu hanwybyddu (sef merched yn bennaf) , a’r ‘gwerin’
 • Bydd yr orielau hefyd yn defnyddio delweddau gweledol a ffilm i amlygu ‘lle’ ac felly’n sicrhau mai amgueddfa o Fwrdeistref Sirol Wrecsam yw hon ac nid y dref a’r llain ddiwydiannol yn unig.
 • Mae’r syniadau a’r themâu hyn yn dal i gael eu datblygu ac yn ddi-os byddant yn esblygu dros y ddwy flynedd nesaf mewn ymateb i ymchwil, y broses ymgynghori a digwyddiadau.
Cedwir pob hawl