Bydd Amgueddfa Wrecsam yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Llun 17 Mai.

Bydd hyn yn cynnwys yr holl orielau, archifau a Chaffi’r Cwrt, gyda seddi dan do ac awyr agored ar gael.

Yr oriau agor newydd fydd 10am-5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, 11am-4pm ar ddydd Sadwrn.

Mynediad olaf 30 munud cyn cau.

Fel erioed, mae mynediad i’r amgueddfa am ddim.

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

Ymweld â’r Amgueddfa

 • Bydd yr amgueddfa ar agor rhwng 11am-4pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.
 • Bydd hyn yn caniatáu amser i sicrhau bod yr holl fannau cyhoeddus yn cael eu glanhau’n iawn.
 • Bydd pwyntiau cyffwrdd allweddol yn cael eu glanhau’n rheolaidd trwy’r orielau yn ystod y dydd.
 • Bydd glanweithydd dwylo wrth fynedfa’r adeilad. Gofynnir i bob ymwelydd lanhau ei ddwylo wrth gyrraedd.
 • Gofynnir i bob ymwelydd am ei fanylion cyswllt i gefnogi rhaglen ‘Profi, Olrhain ac Amddiffyn’ y llywodraeth.
 • Rydym yn argymell ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb tra yn yr orielau.
 • Bydd cyfyngiad ar niferoedd yn yr orielau fel y bydd pellter cymdeithasol yn bosibl i’n holl ymwelwyr.
 • Rydym wedi cyflwyno system unffordd trwy’r orielau i gyd. Cadwch lygad am yr arwyddion llawr am gyfarwyddiadau.
 • Ar gyfer teuluoedd, bydd llwybr plant newydd i helpu i arwain ymwelwyr iau (a’u oedolion sy’n dod gyda nhw) yn ystod eu hymweliad.
 • Mae mynediad i’r amgueddfa a’r archifau am ddim. Croeso i roddion.
 • Mae’r mynediad olaf am 3.30pm

Caffi Cwrt

 • Bydd cynllun seddi a bwydlen newydd yng Nghaffi’r Cwrt, ond yr un gwasanaeth a lleoliad gwych ag erioed!
 • Gadewch i ni obeithio am ychydig fisoedd heulog – gallwch chi giniawa y tu allan os dymunwch.

Toiledau

 • Bydd cyfleusterau toiled ar gael i ymwelwyr â’r amgueddfa, yr archifau a’r caffi.
 • Gofynnwch am yr allwedd wrth ddesg y dderbynfa.

Siop

 • Bydd y siop ar agor fel y gallwch barhau i brynu’r ystod arferol o anrhegion, cardiau a llyfrau gwych.
 • Rydym yn annog defnyddio taliad digyswllt ac yn gofyn i bob cwsmer siop barchu canllawiau pellhau cymdeithasol.

Cynlluniwch eich ymweliad

Oriau Agored

Oriau Agored yr Amgueddfa (dros dro)

Llun – Gwener 10am–5pm, Sadwrn 11am-4pm
Mynediad am ddim
Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Archifau

Rydym yn argymell ymwelwyr â’r llyfr Archifau ymlaen llaw oherwydd cyfyngiadau gofod.
E-bostiwch archives@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 297480
Mae’r mynediad olaf am 3.30 pm.

Casgliadau

Bydd y Ganolfan Gasgliadau ar agor trwy apwyntiad. E-bostiwch Museumcollections@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 297460

Sut i Ddod o Hyd i Ni

Gyda char

Mae Amgueddfa ac Archifau Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar Stryt y Rhaglaw, ger yr Eglwys Gadeiriol Gatholig a’r maes parcio aml-lawr.

Mae tri lle parcio ar gael i ddeiliaid bathodyn glas yn Ffordd Sant Marc ar ochr ddwyreiniol adeilad yr amgueddfa oddeutu 80m o fynedfa’r amgueddfa.

Mae maes parcio talu ac arddangos yn Y Werddon, y tu ôl i’r Amgueddfa a 5 munud ar droed o fynedfa’r amgueddfa. Meysydd parcio eraill ar gael: Tŷ Pawb aml-lawr (LL13 8BY), Waterworld (LL12 7AG), St Giles (LL13 7AB) a Dôl Eagles ’(LL13 8DG).

Ar Fws

Mae gorsaf fysiau Wrecsam ar Stryt y Brenin tua 200m o’r amgueddfa.

Ar gyfer llwybrau ac amseroedd bysiau: https://www.wrecsam.gov.uk/service/amserlenni-bysiau


Ar Drên

Mae gorsaf reilffordd Wrecsam Canolog wedi’i lleoli tua 230m i’r de o’r amgueddfa yng nghanolfan siopa Y Werddon. Mae gorsaf reilffordd Wrecsam Cyffredinol 500m i’r gorllewin o’r amgueddfa ar hyd Stryt y Rhaglaw.

Ar gyfer amseroedd trenau:https://trctrenau.cymru/cy/stations/wrexham-general

Ar droed

Mae Amgueddfa ac Archifau Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar Stryt y Rhaglaw, ger yr Eglwys Gadeiriol Gatholig a’r maes parcio aml-lawr.

Cadwch lygad am arwyddion cyfeirio o amgylch y dref yn eich pwyntio tuag at yr amgueddfa.Mae mapiau tref hefyd mewn gwahanol leoliadau o amgylch canol y dref.


Gellir mynd i mewn i fynedfa’r amgueddfa trwy arwyneb graean gwastad ond rhannol rydd. Mae seddi ar gwrt blaen yr amgueddfa.

Mae Shopmobility Wrecsam wedi’i leoli yng ngorsaf fysiau Wrecsam, Stryt y Brenin, 200m o’r amgueddfa.

NGR Arolwg Ordnans yr amgueddfa yw SJ3318 5043.

Mae croeso i gŵn cymorth.

Gwybodaeth Bellach / Hygyrchedd

Mae yna doiled hygyrch, gyda chyfleusterau newid babanod, ar y llawr gwaelod. Mae’r allwedd ar gael o’r dderbynfa.

Caniateir ffotograffiaeth (heb fflach na thripod) yn ein horielau ar gyfer eich defnydd personol. Mae’r eitemau sy’n cael eu harddangos na ellir tynnu llun ohonynt wedi’u marcio.

Ni ddylid bwyta unrhyw fwyd na diod yn yr orielau.

Meddyliwch am ymwelwyr eraill wrth siarad ar eich ffôn symudol.

Trefn Gwagio Mewn Tân: os yw’r larwm tân yn canu, ewch i’r allanfa dân agosaf a dilyn cyfarwyddiadau gan aelodau staff. Mae’r man ymgynnull wrth y raciau beics ar gwrt blaen yr amgueddfa.

Ni chaniateir ysmygu yn unman yn yr adeilad.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â ni ar (01978) 297 460 neu e-bostiwch museum@wrexham.gov.uk

Manylion cyswllt

Amgueddfa ac Archifau Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Adeiladau’r Sir, Stryt y Rhaglaw
Wrecsam
LL11 1RB

Ffôn: 01978 297 460

  Cedwir pob hawl