Amgueddfa Bêl-droed i Gymru – Cyhoeddi Tîm Dylunio

Mae gwireddu Amgueddfa Bêl-droed i Gymru yn Wrecsam wedi dod gam yn nes gyda phenodiad y tîm dylunio.

Bydd Haley Sharp Design (hsd), ynghyd â’r penseiri Purcell a syrfewyr meintiau MDA Consulting, yn gweithio gyda Chyngor Wrecsam a Llywodraeth Cymru i ddatblygu dyluniadau’r amgueddfa newydd cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau yn 2022.

Cyfarfod â’r tîm

Mae hsd yn ddylunwyr deongliadol o’r radd flaenaf sydd â bron i 40 mlynedd o brofiad yn arwain prosiectau ailddatblygu amgueddfeydd sy’n canolbwyntio ar ymwelwyr. Ymhlith y prosiectau treftadaeth eraill maen nhw wedi gweithio arnyn nhw mae Canolfan Ymwelwyr Côr y Cewri, Amgueddfa’r Aifft yn Cairo, a Pharc y Wladwriaeth Ffosiliau Oes yr Iâ yn Las Vegas. Mae eu profiad yn gweithio yng Nghymru yn cynnwys Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru, Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon a Chastell Aberteifi.

Dywedodd David Donoghue, Cyfarwyddwr Creadigol hsd: “Rydym yn falch o fod yn gweithio gyda Chyngor Wrecsam, Llywodraeth Cymru a chymunedau ledled Cymru i ddatblygu profiad amgueddfa newydd, deinamig i alluogi pawb i ymgysylltu’n weithredol â’u treftadaeth. Ni allwn aros i ddechrau archwilio’r straeon a’r casgliadau cyfoethog, ac i greu cynigion trawiadol a chyffrous. ”

Mae Purcell yn un o brif arferion dylunio’r byd gyda mwy na 70 mlynedd o brofiad fel penseiri, uwchgynllunwyr ac ymgynghorwyr treftadaeth. Mae hyn yn cynnwys profiad gydag adeilad presennol yr amgueddfa, ar ôl ysgrifennu cynllun cadwraeth ar gyfer yr adeilad yn 2005.

Dywedodd Cydymaith Purcell, Jane Roylance: “Mae Purcell yn falch iawn o gael y cyfle i barhau i weithio gyda Chyngor Wrecsam, gan gefnogi hsd a noddwyr y prosiect i gyflawni eu gweledigaeth ar gyfer Amgueddfa bêl-droed yng Nghymru ac ar gyfer Amgueddfa Wrecsam; adeilad eiconig yng nghanol Wrecsam hanesyddol. ”

Mae MDA Consulting yn ymgynghoriaeth eiddo ac adeiladu rhyngwladol a ddathlodd eu 70fed flwyddyn o fasnachu yn 2021. Mae gan MDA brofiad helaeth o weithio yn y sector treftadaeth ac yn y gorffennol buont yn rhan o brosiectau gydag Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Ymhlith y prosiectau treftadaeth nodedig eraill y mae MDA wedi gweithio arnynt mae Palas Alexandra, Amgueddfa Llundain, Amgueddfa Sir Dorset, Canolfan Ymwelwyr Côr y Cewri a Louvre Abu Dhabi.

Dywedodd y Rheolwr Gyfarwyddwr, Steve Jones: “Mae MDA Consulting yn falch iawn o fod yn rhan o’r tîm i helpu i gyflawni’r prosiect newydd cyffrous hwn ar gyfer Cymru a Wrecsam.”

‘Cynnydd go iawn yn cael ei wneud ‘

Bydd yr Amgueddfa Bêl-droed newydd wedi’i lleoli yn adeilad Amgueddfa Wrecsam ar Stryd y Raglaw yng nghanol y dref.

Bydd gwaith adnewyddu mawr yn cael ei wneud fel y gall yr Amgueddfa Bêl-droed ac Amgueddfa Wrecsam fodoli ochr yn ochr.

Dros yr ychydig fisoedd nesaf, bydd y tîm yn gweithio gyda’r cyhoedd a rhanddeiliaid i ddatblygu dyluniad yr amgueddfa newydd, ynghyd â’i gyfleusterau ymwelwyr a’i raglenni cyhoeddus. Yn ogystal â’r amgueddfa bêl-droed newydd, bydd arddangosfeydd Amgueddfa Wrecsam hefyd yn cael eu hadnewyddu a’u hehangu fel rhan o’r prosiect.

Dywedodd Dirprwy Weinidog Newydd Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am y Celfyddydau a Chwaraeon Dawn Bowden, “Rwy’n falch iawn o weld bod cynnydd gwirioneddol yn cael ei wneud nawr gyda’r prosiect arwyddocaol iawn hwn i Wrecsam a Gogledd-ddwyrain Cymru ac edrychaf ymlaen at weithio gyda Chyngor Wrecsam ar y datblygiad cyffrous hwn.”

‘Atyniad newydd o bwys i ganol tref Wrecsam’

Dywedodd Aelod Arweiniol Pobl Cyngor Wrecsam – Cymunedau, Partneriaethau Amddiffyn y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, y Cynghorydd Hugh Jones: “Bydd yr Amgueddfa Bêl-droed newydd yn atyniad newydd gwych i ganol tref Wrecsam, gan ddenu ymwelwyr o bob cwr o’r wlad a thu hwnt. Bydd yn adrodd stori pêl-droed yng Nghymru yn ei holl amrywiaeth, o’r clybiau a’r cefnogwyr ledled y wlad, yr holl ffordd i fyny at y timau cenedlaethol a’u cyflawniadau hanesyddol.

“Rydym yn falch iawn o groesawu Haley Sharp Design ac edrychwn ymlaen at weld y prosiect cyffrous hwn yn dod yn ei flaen wrth inni symud tuag at gam nesaf ei ddatblygiad.”

Dywedodd Prif Weithredwr Cyngor Wrecsam, Ian Bancroft: “Mae penodi tîm dylunio mor gryf o’r radd flaenaf yn adlewyrchu ymrwymiad y Cyngor a Llywodraeth Cymru i greu amgueddfa a fydd yn cydnabod pwysigrwydd pêl-droed yng Nghymru a sicrhau lle Wrecsam fel cartref ysbrydol pêl-droed yng Nghymru.

“Daw’r cam sylweddol hwn ymlaen i’r prosiect ar adeg hynod gyffrous i gefnogwyr pêl-droed yma yn Wrecsam ac ar draws Cymru. Rydym yn llongyfarch y tîm cenedlaethol am eu cyflawniadau gwych yr haf hwn ac am ychwanegu pennod wefreiddiol arall at hanes pêl-droed Cymru.”

Discover more from Wrexham Heritage

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading