Mae’r Canlyniadau i Mewn – Eich Barn Ar Atyniad Canol y Dref Newydd

Y mis diwethaf lansiwyd arolwg cyhoeddus ledled Cymru i’n helpu i ddylunio atyniad newydd sbon sy’n dod i ganol tref Wrecsam.

Mae Cyngor Wrecsam, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn ymgymryd ag ailddatblygiad mawr o adeilad Amgueddfa Wrecsam i greu Amgueddfa Bêl-droed Cymru ar y cyd ac Amgueddfa Wrecsam ar un safle.

Bydd yr Amgueddfa Bêl-droed newydd yn anelu at adrodd stori pêl-droed yng Nghymru, o’r clybiau, y cymunedau a’r cefnogwyr ledled y wlad, yr holl ffordd i fyny at y timau cenedlaethol a’u cyflawniadau hanesyddol.

Bydd Amgueddfa Wrecsam yn cael ei hadnewyddu fel rhan o’r prosiect a bydd yn cynnwys orielau newydd sbon sy’n archwilio hanes Wrecsam.

Dyluniwyd y cwestiynau yn yr arolwg i’n helpu ni i ddysgu mwy am bwy sy’n ymweld â’r amgueddfa, pwy sydd ddim, a pham.

Gofynnodd yr arolwg hefyd i bobl beth oedden nhw’n meddwl y mae’r Amgueddfa’n ei wneud yn dda, beth ellid ei wella a beth hoffent ei weld yn cael ei gynnwys yn yr Amgueddfa Bêl-droed newydd ac ailwampio Amgueddfa Wrecsam.

DEWCH I WEITHIO YM MAES GOFAL CYMDEITHASOL, ER MWYN EICH CYMUNED.

Yr hyn a ddywedasoch wrthym

Dyma rai o ganfyddiadau allweddol yr arolwg:

 • Derbyniwyd 529 o ymatebion i gyd
 • Roedd 51% o’r ymatebwyr wedi ymweld ag Amgueddfa Wrecsam o’r blaen
 • Daeth y rhai a ymatebodd i’r holiadur o bob rhan o Gymru yn ogystal â rhai o Loegr.
 • Roedd 75% o’r ymatebwyr yn ystyried eu hunain yn Gymry.
 • Roedd 67% o’r ymatebwyr yn ddynion, a 33% yn fenywod.
 • Roedd mwyafrif yr ymatebwyr rhwng 35-64 oed. Dim ond 5% oedd o dan 24 oed.

Canfu’r arolwg hefyd fod ….

 • Roedd gan 80% o’r holl ymatebwyr ddiddordeb mewn ehangu cynnig hanes lleol craidd amgueddfa Wrecsam.
 • Yn ogystal â hyn, roedd gan 84% o bobl ddiddordeb yn Amgueddfa Bêl-droed newydd Cymru.
 • Mae memorabilia pêl-droed yn aml yn cael ei restru fel hoff arddangosion ymwelwyr, ochr yn ochr â hanes diwydiannol yr ardal a gwrthrychau penodol fel Colgyn Aur yr Wyddgrug a Dyn Brymbo.
 • Pan ofynnwyd iddynt beth ellid ei wella, awgrymodd ymwelwyr fwy o arddangosfeydd cylchdroi ac ymweld, mwy o hysbysebu yn ogystal â gofod amgueddfa mwy a mwy disglair.
 • Pan ofynnwyd iddynt beth fyddai’n annog pobl i ymweld â’r amgueddfa, yr ymatebion mwyaf cyffredin oedd arddangosfeydd rhyngweithiol ac atyniadol, a gweithgareddau a digwyddiadau gyda’r casgliad pêl-droed.
 • Ychydig iawn o bobl oedd â diddordeb mewn datblygu sesiynau manwerthu neu addysg, ond awgrymodd 50% o bobl y byddai gwell cyhoeddusrwydd am yr amgueddfa a’r digwyddiadau yn eu gwneud yn fwy tebygol o ymweld â’r amgueddfa.

Darllenwch ymlaen i gael golwg fanylach ar y canlyniadau….

Ymwelwyr cyfredol yr Amgueddfa

Canfu’r arolwg fod ymwelwyr yn fwyaf tebygol o fod wedi dod i amgueddfa Wrecsam o Gymru, yn enwedig o’r ardal o amgylch yr amgueddfa a chod post Llandudno.

Mae ymwelwyr yn fwyaf tebygol o fod wedi dod ddiwethaf yn ddiweddar (o fewn y flwyddyn ddiwethaf neu’n union cyn y pandemig)

Mae’r rhan fwyaf o bobl wedi clywed am yr amgueddfa oherwydd eu bod yn byw yn lleol neu ar lafar ac argymhellion gan eraill.

Mae pobl sydd wedi ymweld o’r blaen wedi dod oherwydd diddordeb yn nhreftadaeth Wrecsam neu ddigwyddiad neu wrthrych penodol. Maent yn llai tebygol o fod wedi dod i ddifyrru eu hunain neu eu plant.

Mae pobl yn mwynhau’r casgliad ac mae’r cyfleusterau – yn enwedig y caffi – yn arbennig o boblogaidd. Mae arddangosfeydd dros dro hefyd yn derbyn canmoliaeth ac wedi annog pobl i ymweld sawl gwaith.

Mae memorabilia pêl-droed yn aml yn cael ei restru fel hoff arddangosion ymwelwyr, ochr yn ochr â hanes diwydiannol yr ardal a gwrthrychau penodol fel dyn yr Wyddgrug a dyn Brymbo.

Pan ofynnwyd iddynt beth ellid ei wella, awgrymodd ymwelwyr fwy o arddangosfeydd cylchdroi ac ymweld, mwy o hysbysebu yn ogystal â gofod amgueddfa mwy a mwy disglair.

Mwynhaodd y rhan fwyaf o bobl eu hymweliad, gan ei raddio naill ai’n rhagorol neu ychydig yn is na’r rhagorol.

Pobl sydd ddim wedi ymweld a’r amgueddfa

Roedd 47% o’r rhai nad oeddent wedi ymweld â’r amgueddfa o’r blaen wedi clywed am Amgueddfa Wrecsam.

Gofynnwyd hefyd i’r rhai nad oeddent yn ymwelwyr nodi’r rheswm pam nad oeddent erioed wedi ymweld ag Amgueddfa Wrecsam. Y rheswm mwyaf poblogaidd dros beidio ag ymweld oedd erioed wedi clywed am yr amgueddfa o’r blaen. Yn ogystal, nododd y rhai nad oeddent yn ymwelwyr yn aml eu bod naill ai nad oedd erioed wedi digwydd iddynt ymweld, neu eu bod yn teimlo bod yr amgueddfa yn rhy bell i ffwrdd neu’n anodd ei chyrraedd.

Y dyfodol

Roedd gan 80% o’r holl ymatebwyr ddiddordeb mewn ehangu cynnig hanes lleol craidd amgueddfa Wrecsam.

Yn ogystal â hyn, roedd gan 84% o bobl ddiddordeb yn Amgueddfa Bêl-droed newydd Cymru.

Pan ofynnwyd iddynt beth fyddai’n annog pobl i ymweld â’r ymatebion mwyaf cyffredin oedd arddangosfeydd rhyngweithiol ac atyniadol, a gweithgareddau a digwyddiadau gyda’r casgliad pêl-droed.

Ychydig iawn o bobl oedd â diddordeb mewn datblygu sesiynau manwerthu neu addysg, ond awgrymodd 50% o bobl y byddai gwell cyhoeddusrwydd am yr amgueddfa a’r digwyddiadau yn eu gwneud yn fwy tebygol o ymweld â’r amgueddfa.

Yn gyffredinol, derbyniwyd y syniad o gynnydd mewn digwyddiadau (yn ymwneud â phêl-droed ac â threftadaeth Wrecsam) yn gadarnhaol gyda rhai atebion ysgrifennu i mewn yn awgrymu gweithgareddau’n amrywio o arddangosfeydd celf i ddigwyddiadau comedi a siaradwyr gwadd.

Roedd hygyrchedd lleoliad yn amlwg iawn mewn atebion, gyda sylwadau ar sut yr awgrymwyd bod gwell cysylltiadau trafnidiaeth â’r amgueddfa a chynnydd o bethau i’w gwneud yn yr ardal, i annog ymweliadau yn y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones: “Diolch yn fawr i bawb a ymatebodd i’r arolwg gan Wrecsam a phob rhan o Gymru. Fel y dengys y canlyniadau, mae’r diddordeb yn yr Amgueddfa Bêl-droed newydd yn parhau i dyfu ledled y wlad ac mae’r ystod eang o ymatebion wedi rhoi llwyfan rhagorol inni ddechrau datblygu syniadau gyda’r tîm dylunio.

Rydyn ni’n gobeithio y bydd yr atyniad newydd cyffrous hwn yn denu llawer o ymwelwyr newydd i ganol tref Wrecsam yn y dyfodol, gan gefnogi ein heconomi leol a thynnu sylw at ein diwylliant a’n treftadaeth leol ochr yn ochr â stori pêl-droed yng Nghymru. ”

Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae canlyniadau’r arolwg bellach yn cael eu trafod gyda’r tîm dylunio a byddant yn helpu i lywio’r cynigion cynnar ar gyfer yr Amgueddfa Bêl-droed newydd ac Amgueddfa Wrecsam wedi’i hailwampio.

Discover more from Wrexham Heritage

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading