Grant cyllid newydd i brosiect ailddatblygu Amgueddfa Wrecsam

Mae’r prosiect i ailddatblygu Amgueddfa Wrecsam yn ‘Amgueddfa Dau Hanner’ wedi derbyn grant gan elusen fawr yn y DU.

Bydd prosiect ‘Yr Amgueddfa Ddwy Hanner’ yn gweld adeilad presennol Amgueddfa Wrecsam yn cael ei ailddatblygu’n amgueddfa newydd sbon i Wrecsam, ochr yn ochr ag Amgueddfa Bêl-droed i Gymru.

Mae grant o £150,000 wedi’i ddyfarnu i gefnogi’r prosiect gan Sefydliad Wolfson (link), elusen annibynnol sy’n canolbwyntio ar ymchwil ac addysg. Ei nod yw cefnogi cymdeithas sifil trwy fuddsoddi mewn prosiectau rhagorol ym meysydd gwyddoniaeth, iechyd, treftadaeth, y dyniaethau a’r celfyddydau.

Ers ei sefydlu ym 1955, mae tua £1 biliwn (£2 biliwn mewn termau real) wedi’i ddyfarnu i fwy na 12,000 o brosiectau ledled y DU, i gyd ar sail adolygiad arbenigol.

Dywedodd Paul Ramsbottom, prif weithredwr Sefydliad Wolfson: “Rydym yn falch iawn o gefnogi ailddatblygu Amgueddfa Wrecsam. Rydym wedi ymrwymo’n gryf i gefnogi treftadaeth ddiwylliannol ledled Cymru, a hon fydd nid yn unig yr amgueddfa gyntaf ar gyfer pêl-droed Cymru, ond bydd hefyd yn rhoi cyfle i ymwelwyr ddysgu mwy am dreftadaeth Wrecsam a gogledd-ddwyrain Cymru.”

Mwy o gynnydd ar gyfer prosiect amgueddfa

Mae Amgueddfa Wrecsam bellach ar gau i’r cyhoedd er mwyn gallu dechrau ar y gwaith o baratoi’r adeilad ar gyfer ei drawsnewid yn Amgueddfa Dau Hanner newydd.

Bydd yr amgueddfa bêl-droed newydd yn dathlu pêl-droed Cymru, ddoe a heddiw, yn ei holl amrywiaeth, o glybiau llawr gwlad i’r timau cenedlaethol, yn ogystal ag amlygu llwyddiannau hanesyddol Wrecsam yn y gamp a dathlu treftadaeth bêl-droed gyfoethog y Fwrdeistref Sirol.

Bydd orielau newydd yn cael eu creu i arddangos casgliadau Amgueddfa Wrecsam, sy’n golygu gwell profiad i ymwelwyr a lleoliad modern o’r radd flaenaf ar gyfer darganfod stori hynod ddiddorol a chyffrous ein rhanbarth yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Mae disgwyl i’r amgueddfa newydd agor yn 2026.

Mae’r prosiect yn cael ei gefnogi gydag arian gan Gyngor Wrecsam a Llywodraeth Cymru, gyda chefnogaeth ychwanegol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Sefydliad Wolfson. Mae prosiect yr Amgueddfa Dau Hanner wedi derbyn £1.3m gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.”

Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros Bartneriaethau a Diogelwch Cymunedol, y Cynghorydd Paul Roberts: “Mae’r dyfarniad cyllid newydd gan Sefydliad Wolfson yn cynrychioli cynnydd mwy rhagorol ar gyfer y prosiect hynod gyffrous hwn.

“Bydd Amgueddfa Wrecsam ac Amgueddfa Bêl-droed Cymru newydd yn atyniad cenedlaethol newydd o bwys, yma yng nghanol y ddinas, gan ddenu ymwelwyr newydd i Wrecsam o bob rhan o Gymru a thu hwnt. Ein diolch i Sefydliad Wolfson am ddyfarnu’r grant, ac i dîm y prosiect am y gwaith aruthrol y maent wedi’i wneud i ddod â’r prosiect i’r cam hwn.”

Darganfod mwy am brosiect yr Amgueddfa Dwy Hanner

Discover more from Wrexham Heritage

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading