Mwy na £5.4m i’w ddarparu ar gyfer datblygu Amgueddfa Bêl-droed Cymru

Mwy o newyddion gwych i ganol dinas Wrecsam! Mae £5.4m pellach yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygu Amgueddfa Bêl-droed newydd i Gymru yn Wrecsam, cartref ysbrydol pêl-droed Cymru.

Mae’r cyllid yn rhan o gytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru.

Gwnaeth Dawn Bowden, y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon, y cyhoeddiad am ymweliad â’r ddinas a daw ar adeg pan fo’r diddordeb ym mhêl-droed Cymru ar ei uchaf erioed.

Mae datblygu’r Amgueddfa Bêl-droed newydd yn rhan o brosiect ehangach a fydd yn gweld adeilad presennol Amgueddfa Wrecsam ar Stryt y Rhaglaw yn cael ei adnewyddu’n llwyr a’i drawsnewid yn ‘amgueddfa o ddau hanner’ – atyniad cenedlaethol mawr newydd i ganol y ddinas.

Bydd hanner yr adeilad yr Amgueddfa Bêl-droed yn dathlu pêl-droed Cymru, ddoe a heddiw, yn ei holl amrywiaeth, o glybiau llawr gwlad i’r timau cenedlaethol, yn ogystal ag amlygu llwyddiannau hanesyddol Wrecsam yn y gamp a dathlu treftadaeth gyfoethog y Fwrdeistref Sirol.

Yn y cyfamser, yn yr un adeilad, bydd orielau newydd yn cael eu creu i arddangos casgliadau Amgueddfa Wrecsam, sy’n golygu gwell profiad i ymwelwyr a lleoliad modern o’r radd flaenaf ar gyfer darganfod stori ddiddorol a chyffrous ein rhanbarth yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

CASGLIAD BIN A FETHWYD? GADEWCH I NI WYBOD.

Dathlu ‘treftadaeth ddiwylliannol unigryw’ Wrecsam

Dywedodd Aelod Arweiniol Partneriaethau a Diogelwch Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, y Cynghorydd Paul Roberts, “Hoffwn ddiolch i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth barhaus i Wrecsam, cartref ysbrydol pêl-droed, i barhau i ddatblygu’r Amgueddfa Bêl-droed ar gyfer Cymru.

“Mae hwn yn brosiect cyffrous iawn gan fod pêl-droed yn chwarae rhan mor fawr yn ein diwylliant a’n hunaniaeth a gall pobl Wrecsam a ledled Cymru fod yn sicr yn awr y bydd Casgliad Pêl-droed Cymru yn cael ei gadw ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol yng Nghymru.

“Bydd hwn yn cael ei ddatblygu ochr yn ochr ag amgueddfa newydd i Wrecsam sydd ar hyn o bryd yn gartref i gasgliad mawr a diddorol o wrthrychau hanesyddol sy’n dangos treftadaeth ddiwylliannol unigryw Wrecsam.”

‘Rydym bellach mewn cyfnod cyffrous iawn’

Dywedodd Dawn Bowden, y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon: “Wrecsam yw man geni pêl-droed Cymru felly dyma’r lleoliad delfrydol i ddathlu treftadaeth y gamp.
“Rydym wedi gweld llawer o lwyddiannau, yn enwedig yn y blynyddoedd diwethaf, ym mhêl-droed dynion a merched, a sicrhau’r digwyddiadau dramatig ac emosiynol ar y llwyfan rhyngwladol, hanes a datblygiad pêl-droed clwb yng Nghymru ac ysbryd ac amrywiaeth cymuned bêl-droed Cymru yn Bydd dweud hyn mewn un lle yn hanfodol ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

“Bydd yr amgueddfa newydd yn dod yn lleoliad allweddol yn y ddinas yn ogystal ag ar gyfer cynnig twristiaeth ac ymwelwyr Gogledd Cymru. Mae hefyd yn dod ar adeg gyffrous i Glwb Pêl-droed Wrecsam wrth iddyn nhw anelu at ddychwelyd i’r Gynghrair Bêl-droed.
“Rwy’n ddiolchgar i’n holl bartneriaid yr ydym yn parhau i gydweithio’n agos â nhw ar y prosiect hwn gan gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a CBDC.

“Rydym bellach mewn cyfnod cyffrous iawn a bydd y cyllid a gyhoeddwyd heddiw, yn amodol ar amodau a chymeradwyaeth Achos Busnes Llawn maes o law, yn golygu y bydd ymgysylltiad cymunedol a Chymru gyfan ar y prosiect yn parhau yn ogystal â datblygu’r cynnwys, y casgliadau a’r arddangosfeydd hyd at adeiladu ac agor Amgueddfa Bêl-droed newydd Cymru.”

‘Cydweithio i wneud iddo ddigwydd’

Bydd llawer o themâu yn cael eu harddangos yn Amgueddfa Bêl-droed Cymru yn Wrecsam gan gynnwys cymunedau Cymraeg, diwylliant cefnogwyr, cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a phrofiadau LGBTQ+.

Ers 2020, mae mwy na £800,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru eisoes wedi sicrhau bod Curadur Pêl-droed a Swyddogion Ymgysylltu penodedig wedi’u penodi, datblygiad y cynlluniau, ac ymgynghoriad cyhoeddus ac ymgynghoriad cymunedol ar gyfer Cymru gyfan i ddatblygu cynlluniau a chynnwys arfaethedig.

Dywedodd yr Aelod Dynodedig, Siân Gwenllian: “Rydym i gyd wedi gweld y balchder a’r llawenydd y mae’r tîm cenedlaethol wedi dod â ni dros y blynyddoedd diwethaf a pha mor bwysig yw pêl-droed i Gymru.

“Bydd yr amgueddfa ailddatblygedig hon yn dathlu cyfraniad ein cenedl i’r gêm a’r dreftadaeth a’r etifeddiaeth y mae’n ei darparu i bob un ohonom. Mae Wrecsam, dinas sy’n llawn hanes pêl-droed, yn gartref addas i’r prosiect cyffrous hwn ac rwyf wrth fy modd ein bod yn gweithio gyda’n gilydd i wneud iddo ddigwydd.”

Darganfod mwy

Gallwch ymuno â rhestr bostio‘r Amgueddfa Bêl-droed sydd newydd ei lansio i gael diweddariadau am y prosiect yn syth i’ch mewnflwch, ynghyd â gwybodaeth am sut y gallwch chi gymryd rhan.

Dilynwch ni ar:

Facebook – Amgueddfa Bel Droed Cymru / Football Museum Wales

Twitter @footymuseumwal

Instagram @footballmuseumcymru

Cysylltwch â ni

amgueddfabeldroed@wrexham.gov.uk

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Discover more from Wrexham Heritage

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading